اندازه پاکت های استاندارد

ردیف

نام پاکت

ردیف

نام پاکت

1

1001 پاکت ملخی فانتزی زیپ دار

31

5005.درب روی عرض A4 پاکت

2

1001 پاکت ملخی فانتزی

32

 5006.درب روی عرض A4 پاکت+

3

1002 پاکت ملخی فانتزی پنجره ای

33

 5007.پاکت 31×25 درب روی عرض

4

1003.پاکت ژاپنی چسب از بغل

34

 6001.درب روی طول B4 پاکت

5

1004.پاکت ژاپنی

35

 6001.درب روی طول زیپ دارB4 پاکت

6

2001.پاکت 11×11

36

 6002.درب روی عرض چسب از بغل B4 پاکت

7

2002.پاکت 14×14

37

 6003.درب روی عرض B4 پاکت

8

2003.پاکت 15×15

38

7001.درب روی طول A3 پاکت

9

2004.پاکت 16×16

39

7002.درب روی عرض چسب از بغل A3 پاکت

10

 2005.پاکت 17×17

40

7003.درب روی عرض A3 پاکت

11

 2006.پاکت 20×20

41

 7004.پاکت 51×35.5 درب روی عرض

12

 2007.پاکت 23×23

42

 8001 پاکت.CD

13

 3001.پاکت10×7

43

 9001.پاکت ژاپنی با عطف بغل

14

 3002.پاکت12×9

44

 9002.پاکت ژاپنی با عطف بغل و ته

15

3003.پاکت16×11

45

 9003.با عطف بغل A5 پاکت

16

 3004.پاکت18×13

46

 9004. با عطف بغل و ته A5 پاکت

17

 3005.پاکت18×13 درب مثلثی

47

9005. با عطف بغل A4 پاکت

18

 3006.پاکت20×14

48

 9006. با عطف بغل و ته A4 پاکت

19

 3007.پاکت22×16

49

 9007. با عطف بغل B4 پاکت

20

 4001.درب روی طول A5 پاکت

50

 9008. با عطف بغل و ته B4 پاکت

21

 4001.درب روی طول زیپ دارA5 پاکت

51

9009. با عطف بغل A3 پاکت

22

 4002.درب روی عرض چسب از بغل 1A5 پاکت

52

9010. با عطف بغل و ته A3 پاکت

23

 4003.درب روی عرض چسب از بغل 2A5 پاکت

53

10001. ساک خرید عمودی 1

24

 4004.درب روی عرض A5 پاکت

54

 10002. ساک خرید عمودی 2

25

 4005.پاکت اسنادی

55

 10003. ساک خرید عمودی 3

26

5001.درب روی طول A4 پاکت

56

 10004. ساک خرید عمودی 4

27

 5001.درب روی طول زیپ دارA4 پاکت

57

10005. ساک خرید عمودی 5

28

 5002.درب روی طول A4+ پاکت

58

 10006. ساک خرید افقی 1

29

 5003.درب روی عرض چسب از بغل A4 پاکت

59

 10007. ساک خرید افقی 2

30

 5004.درب روی عرض چسب از بغل A4+ پاکت

60

10008. ساک خرید افقی 3

url clone | jordan Release Dates